โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 719657
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนราชานุบาล ได้จัดตั้งขึ้นโดยนายเดช อินทุดม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้ริเริ่มตั้งโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดน่านขึ้น ชื่อเดิม โรงเรียนอนุบาลน่าน สถานที่ตั้งครั้งแรก คือ โรงเรียนการช่างสตรีเดิม เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา มีนางเพียรจิต นุสา ครูใหญ่โรงเรียนสตรีศรีน่าน ซึ่งทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งหมด 26 คน ครูผู้สอน 1 คนต่อมาพ.ศ. 2506 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นางประคอง สุวรรณาภา เป็นครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลน่าน ขณะนั้นเปิดทำการสอน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 52 คน ครู 3 คน ภารโรง 1 คน แม่ครัว 1 คน นางประคอง สุวรรณาภา เห็นว่าสภาพอาคารเรียนเก่าแก่ ชำรุดทรุดโทรมอาจเกิดอันตรายกับนักเรียนได้และได้เสนอของบประมาณจากทางราชการหลายครั้งแต่ไม่ได้รับการพิจารณาจึงได้ไปเรียนขอคำปรึกษาจากท่านอาจารย์คุณหญิงอนุรักษ์ราชมณเฑียรซึ่งเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนการเรือนพระนครปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสำนักพระราชวังซึ่งท่านได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งโดยขอพระราชทานภาพยนตร์ส่วนพระองค์มาจัดฉายเพื่อหารายได้มาก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ได้เงินรวมทั้งสิ้น 21,800 บาทและกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก เป็นเงิน 160,000 บาท จึงสร้างอาคารเรียนหลังใหม่สำเร็จเป็นตึก 2 ชั้น 4 ห้องเรียนโดยกรมสามัญศึกษาได้ออกแบบให้เป็นกรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2507

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนว่า “ โรงเรียนราชานุบาล ” ตามหนังสือสำนักราชเลขาที่ รล. 0073 / 1714 ลงวันที่4 มิถุนายน พ.ศ. 2507 ต่อมากรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนอีก 714,600 บาท จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบเพิ่มเติมเสร็จสมบูรณ์ ตามรูปแบบรายการ ปี พ.ศ. 2512 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโรงเรียน ทางโรงเรียนโดยความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดป้ายนามโรงเรียนและอาคารเรียน ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2512 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดแก่โรงเรียน และประชาชนชาวจังหวัดน่าน ยังความปลาบปลื้มปิติยินดีและเป็นสิริมงคลแก่คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองมิรู้ลืม โรงเรียนราชานุบาล จึงถือเอาวันที่เป็นมหามงคลนี้ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมาจนตราบทุกวันนี้

        ในปี พ.ศ. 2517 ทางจังหวัดน่านเห็นว่าสถานที่ของโรงเรียนคับแคบ ขยายไม่ได้ ประกอบกับจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทางจังหวัดจึงขออนุมัติกรมสามัญศึกษาย้ายมาอยู่สถานที่ปัจจุบันซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสตรีศรีน่านเดิม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2517 ส่วนสถานที่เดิมปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1