โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 719657
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
อัตลักษณ์
                   มารยาทงามอย่างไทย   ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูสถาบัน
 
เอกลักษณ์
                   ราชานุบาล   นามพระราชทาน