โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 719657
ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
ตักบาตรทำบุญ หนุนนำสุข เกื้อหนุนชุมชน ครั้งที่ 3
"เช้านี้ที่น่าน " กับประเด็น : การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
จัดการประเมินการอ่านการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในระดับสถานศึกษา
กิจกรรมเครือข่ายนักเรียน D.A.R.E. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
รณรงค์ร่วมใจปลูกพลังบวก ลด ละ เลิกเหล้า/บุหรี่และยาเสพติด
กิจกรรมถวายเทียน ปีการศึกษา 2565
พิธีหล่อเทียนประจำพรรษา 2565
ต้อนรับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน
กิจกรรม ตักบาตรทำบุญ หนุนนำสุข ครั้งที่ 2
คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยเชิงพื้นที่ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 018 น่านได้มอบทุนการศึกษา
โครงการอบรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2565
ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎรวิทยาคาร) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เปิดกิจกรรมพาน้องพบธรรมประจำวันศุกร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
คณะทำงานจากสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.มา Tryout ข้อสอบ RT และข้อสอบ NT
คณะกรรมการการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมค่ายวิทยาการคำนวณโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
มอบเกียรติบัตร การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 รอบแรก
คณะครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 505
กิจกรรมตักบาตรบุญหนุนนำสุข ราชานำบุญเกื้อ หนุนชุมชน
กิจกรรม เดือนพฤษภาคม