โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 719657
ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียนราชานุบาล
นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธาตุเขาน้อย จ.น่าน
นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรมราชานำบุญ เกื้อหนุนชุมชน นำปัจจัยและสิ่งของไปมอบช่วยเหลือแก่โรงเรียนที่ประสบอัคคีภัย ณ โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ
นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนราชานุบาล
นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนราชานุบาล
กิจกรรมกครู D.A.R.E(Drug Abuse Resistance Education)ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล เป็นวิทยากรประชุมอบรมโึครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้าและบุหรี่)สำหรับเด็กปฐมวัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูปฐมวัย ร่วมทำหน้าที่วิทยากรการประชุมปฏิบัติการครูปฐมวัยและร่วมจัดนิทรรศ
นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล ประธานกลุ่มเมือง 1 พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และนายวันชัย ภูผาคุณ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 1 ได้ออกนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีก
นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียน วิทย์ - คณิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์
นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์
นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนโครงการ MEP ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องเกียรติราชานุบาล
นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มานิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของคณะครูในการเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนราชานุบาล
นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล มอบหมายให้นายสุวรรณ นนปินะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางกฤติการ มงคลวิสุทธิ์ นางรุ่งนภา ภู่เจริญและนางกิติยาภรณ์ เวงศ์วรรธน์ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนราชานุบาลเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ ความเ
นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู Big cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์รถน้ำจาก มทบ.38 เทศบาลเมืองน่าน และกำลังพลจิตอาสา 904 จาก มทบ.38 มาช่วยทำคว
นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุำบาลมอบหมายให้นายปอยวัฒน์ ทิพย์ปิยสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองน่านและอสม.ตรวจลูกน้ำยุงลาย ณ โรงเรียนราชานุบาล
นางมนตรา ฟักมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล เป็นประธานเปิดการอบรม “ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ทและซูโดกุประจำปี 2566 โดยบริษัทเอ็ดดูพลอยส์ เกมแอนด์ทอย จำกัด ณ ห้องเกียรติราชานุบาล
วันที่ 1-11 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนราชานุบาลจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้องเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพทางภาษาปฐมวย ระดับชั้นปีที่ 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ห้องเรียนโครงการ MEP และห้องโครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยา
วันที่ 23 เมษายน 2566 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชานุบาล นำโดยรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวให้ นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล และครูอาวุโส ณ ห้องเกียรติราชานุบาล
วันที่ 11 เมษายน 2566 นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาลมอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู ร่วมงานประกอบพิธีสมโภชสรงน้ำพระราชทาน พร้อมด้วยผ้าไตร และพิธีบวงสรวงพระหลักเมืองน่าน ณ ศาลพระหลัก เมืองน่าน วัดมิ่งเมือง
นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูร่วมงานประเพณีสมโภชสรงน้ำพระราชทานหลักเมืองน่าน และสืบซาตาหลวงเมืองน่าน ในเทศกาลสงกรานต์ 2566 ณ วัดมิ่งเมือง จ.น่าน
นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมงานมหากรรมเปิดบ้านอนุบาลยอดปัญญาวิชาการ อนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาลพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมพิธีเทศน์ธรรมมหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566
นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชานุบาล ณ โรงแรมกาดน้ำทองน่าน
นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ สาขาการศึกษาปฐมวัยและสาขาประถมศึกษา
นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการกโรงเรียนราชานุบาล ได้มอบหมายให้นายปิยวัฒน์ ทิพย์ปิยสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันภัยพิบัติภายในสถานศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนราชานุบาล
นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล ได้มอบหมายให้นายปิยวัฒน์ ทิพย์ปิยสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการทดสอบความสามารถทางวิชาการ Pre gifted &EP 2565 ,การแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช)ประจำปี พ.ศ
นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการสอบแข่งขันความรู้ความสามารถทางวิชาการ กิจกรรม ยอดปัญญาวิชาการอนุบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565
นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล เป็นประธานในพิธีมองหลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนราชานุบาล
โรงเรียนราชานุบาลขอแสดงความยินดี เด็กหญิงชัญญานุช มีบุญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัดน่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบความรุ็วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2566 ของบริษัทเสริมปัญญา จำกัด
นางมาตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชายนุบาล พร้อมด้วยนางฐานนันท์ ตายอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาคณิตศาสตร์
นางมาตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชายนุบาล พร้อมด้วยนางฐานนันท์ ตายอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาวิทยาศาสตร์