โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054-771080
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางรุ่งนภา ภู่เจริญ
ครูชำนาญการ

นางกฤตติการ มงคลวิสุทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศรินลักษณ์ สวนคำศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิภารัตน์ วงศ์ยาไชย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิดาภา ศรีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางถลัชนันท์ สุวรรณ์
ครูชำนาญการ

นางสาวเจธนี ศิริมาตย์
ครูชำนาญการ

นางกิติยาภรณ์ เวงศ์วรรธน์
ครูชำนาญการ

นางสาวจีราภรณ์ ทิพวิไชย
ครูชำนาญการ

นางกรรณิการ์ ช่วยศรี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัตน์ธิดา ถาตา

นางสาววิชุดา ด้วงกูล

นางสาวชุติมา กันจะนา

นายวชิราเมศวร์ เทพวงศ์เจริญ
ครูอัตราจ้าง