โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054-771080
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวินิตย์ จันต๊ะวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนันทิรา เวียงทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเกียรติสุดา คารมคม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพันธรี พิทาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฐานิศรา กุศล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเรืองรอง เชียงลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญฤทัย วงค์แจ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมาลินี ทองรอบพิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวุฒิตา ยังปิ่น
ครูชำนาญการ

นางสาววิไลลักษณ์ ชาวแหลง
ครู

นางสาวสิริรัชต์ ขัดแปง
ครูผู้ช่วย

นางศุภัสรา อินถา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจารุณี สวนเครื่อง
ครูอัตราจ้าง

นางสาววลักษณา ณ น่าน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภาสินี ทองรอบพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง

นางวรรณิศา ธนะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรีทอน ชูเอียด
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอนุศาสน์ สิทธิวุฒิ
ครู

นางสุภาวดี สอนทะ
ครูชำนาญการพิเศษ