โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054-771080
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวรัมภรณ์ แก้วบุญเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมศรี วรรณวิไลย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชรินทร์ โนทะนะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเมธาพร อามาตยวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา สมคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิภาวรรณ พรหมวงศนันท์
ครูชำนาญการ

นางสาวสุภัสรา นิจิรัมย์
ครู

นางสาวกนกวรรณ ปันอิน
ครูอัตราจ้าง