โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054-771080
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรสนับสนุน

นางอุษณีย์ ใบบัว
ธุรการโรงเรียน

นางจำเนียร สรรพช่าง

นายอดิศร เมฆะแสน

นายจรัญ สิทธิ

นางสาวอัจฉรา อุ้มเมือง

นางสาวกนกพิชญ์ ยาใจ

นางฉวีวรรณ พุฒนา

นางบัวคำ ธรรมเชียง

นางปราการ ปัญญามั่ง

นางนงลักษณ์ จันตระ

นางสาวเผื่อ พิมพ์เงิน