โรงเรียนราชานุบาล
7/4 ถ.สุริยพงษ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ 054-771080
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางบำเพ็ญ คำตัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรสริน รังษี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐกมล โทนสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววาสนา วิมล
ครูชำนาญการ

นางฉวีวรรณ สวนจักร์
ครูชำนาญการ

นางกุพชกา ศรีมูล
ครูชำนาญการ

นางกุลจิรา รัตนศิลา
ครูชำนาญการ

นางสาวธนพร ปัญญานะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดากานต์ จักร์น้อย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิราภรณ์ บุญกาวิน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวประภารัตน์ อินต๊ะสืบ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเสาวลักษณ์ ปะละลือ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกมลวรรณ ต๊ะแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปาณิศา ทิขัด
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกนกพรรณ นันไชยวงศ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปาลิกา ศรีใจ
ครูอัตราจ้าง

นายสถาพร เรือนอุ่น
ครูอัตราจ้าง

Mr. Rodolfo Jr. Agtoto

Mr. Vladimir Ilin

Mr. Joshua Harrison Jeacock

Mr. John Carlo Sontousidad

Mr. Lukasz Michal Kulka

Mr. Daniel Pantakit Hustad

Ms. Jennifer Kumarap Ago

Ms.Gemma Menes Chopel

Ms.Siassi D.Surigao